1. В.П. Бригінець, С.О. Подласов. Хвильова оптика. Лекції з курсу фізики: Навчальний посібник за програмою підготовки бакалаврів з технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Електронний ресурс Київ, НТУУ «КПІ», 2014р. 

  Представлені лекцій з розділу «Хвильова оптика» курсу загальної фізики. Кожна лекція містить виклад теоретичного матеріалу, контрольні запитання та приклади розв’язування задач. Матеріал лекцій адаптований до двохсеместрового курсу фізики і може бути корисним для студентів всіх форм навчання.

 2. В.П. Бригінець, С.О. Подласов, В.П. Сергієнко. Лекції з курсу загальної фізики. Механіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією професора В.П. Сергієнка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 170 с. Електронний ресурс

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист від 10.06.2010 р № 1/11 - 4920)
  Навчальний посібник складений за матеріалами лекцій та практичних занять, які поводили автори зі студентами вищих навчальних закладів. У посібнику виклад теорії адоптований для студентів, котрі починають вивчати курс загальної фізики з першого семестру. Крім того, наводяться приклади розв’язування задач з відповідних тем.

 3. Фізика. Розділ «Електрика і магнетизм» [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальностей «Промислова біотехнологія», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Кузь. - Електронні текстові дані (1 файл: 7,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана. – Доступ:http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/153

 4. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ:«Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711

 5. Загальна фізика: Динаміка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до розв'язування задач для студентів інституту телекомунікаційних систем та інших технічних факультетів / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Немировський, О. В. Дрозденко, О. П. Кузь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1332

 6. Кузь, О. П. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика. Розділ: «Оптика» для студентів факультетів біотехнології та хіміко-технологічного напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / О. П. Кузь, О. В. Дрозденко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 93 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6363

 7. Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. – Title with screen. – Access http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 8. Н.І.Таращенко,О.П.Кузь,О.В.Дрозденко, О.В.Долянівська Електронне навчальне видання Фізика – Механіка Навчальний посібник