Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 1995 року

Викладає на факультетах:  ФМФ, ІХФ

Дисципліни:  загальна фізика, методика навчання фізики

Освіта:

вища, Волгоградский Государственный Социально-Педагогический Университет, (1973 рік випуску), спеціальнісь – викладач фізики
  

Останні методичні праці: 

1. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ «Магнетизм» для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2008.-110с.
2. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електростатика” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-62с.
3. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електричний струм” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-70с.
4. Молекулярна фізика та термодинаміка. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-86с.
5. Механічні коливання. Пружні хвилі. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-56с.
6. Фізичні основи механіки. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-70с.
7. Методичні вказівки до проведення педагогічної практики для студ. 4 курсу фізикоматематичного ф-ту. /Уклад.: Ф.М. Гарєєва, Т.В. Печерська. – К.: НТУУ «КПІ», 2010.40 с.
8. Фізика: Метод. Посібник до вивч. дисципліни. Розділ «Оптика» для студ. усіх форм навч. / Уклад.: В.А. Горбатюк, Т.В. Печерська. К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 124 с.

Останні наукові праці:

1. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Висоцький В. В., Печерська Т.В.
2. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО УРОКУ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Абрамчук М.В, Печерська Т.В.
3. ОПОРНІ КОНСПЕКТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Родюк Н.А., Печерська Т.В.
4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Лысак А.В., Печерська Т.В
5. Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні фізики // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Копаєва Г. О., Печерська Т.В.
6. НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Ситнікова Х. В., Печерська Т.В.
7. ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧЕСКІЙ ЕФЕКТ // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015 // Шаран О.Ю., Печерська Т.В
8. Префікс «нано»: з 20 століття до сьогодення // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Ковба А. М., Печерська Т. В.
9. КОНДЕНСАТ БОЗЕ-ЕЙНШТЕЙНА // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студентка Кобенко Т.А., ст.вик. Печерська Т.В.
10. Оптичний пінцет студентка // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Михалишина Т. С., ст. викл. Печерська Т. В.
11. ГВИНТОВІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ //Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студент Маргарян А.А., ст. вик. Печерська Т. В.

1. Роль семинарских занятий в подготовке педагогических кадров по физике //Физика в системе современного образования (ФССО – 11), материалы 11 Международной конференции, Волгоград, 19-23 сентября 2011 г. Том 1.
2. Реалізація принципу гуманітаризації на семінарських заняттях з фізики // Херсон, 19- 20 квітня 2011 р.
3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
4. Необхідність впровадження компетентнісного підходу при підготовки майбутніх вчителей фізики// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
5. Технології дистанційного контролю знань. Зорінець Д.І., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
6. Застосування технології модульного навчання у ВНЗ України. Стовба І.О., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
7. Организация учебной деятельности при подготовке к экзаменам и курсовым работам. Ляшенко Т.И., Печерская Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
8. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. К.В. Дейнега (керівник Т.В. Печерська). Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах. Сборник трудов 1 Международной заочной научно – практической конференции. Часть 1. Томск 2013.
9. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. Печерська Т.В., Печерська-Громадська К.Ю. «Чернігівські методичні читання з фізики. 2013»
10. Методика применения НИТ при изучении физики // Слободян Є., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
11. Развитие учебно-познавательной компетентности учеников при изучении физики // Нощенко А.В., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
12. Формирование умений и навыков студентов по научной организации труда // Шац Е.А., Печерская Т.В. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.