Вибір теми дисертаційної робот (Теми робіт минулих років)

Тема дисертаційної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики.

Теми дисертаційної робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство/організація/державна установа), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення. 

Структура дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота складається із:

Ø титульної сторінки;

Ø завдання на дипломну роботу;

Ø переліку умовних позначень;

Ø змісту;

Ø вступу;

Ø основної частини;

Ø висновків;

Ø списку використаних джерел;

Ø додатків.

  

Анотації до дипломних робіт

2019 року випуску:

 

 

2018 року випуску: 

ПІБ студента

Анотація

 

 

Назва роботи

Керівник 

Титарчук П.

Акустичні метаматеріали на основі вкраплених мультивібраторів: результати 3D - моделювання проф, д.ф.-м.н. Горшков В.М.
 Мітєльов А.В.   Моделювання фізичних процесів в магнетронних розпилювальних системах  проф, д.ф.-м.н. Котовський В.Й.  
Костишин В.С.     Розробка вдосконаленої методики калібрування термографа з охолоджуваним матричним сенсором   проф, д.ф.-м.н. Котовський В.Й. 
Іваницький А.В.   Використання методу інфрачервоної термографії у наукових дослідженнях    проф, д.ф.-м.н. Котовський В.Й. 
Терещука В.В.    Метод усереднення в напівкласичній моделі Монте-Карло в неадіабатичній молекулярній динаміці  проф, д.ф.-м.н. Горшков В.М. 

 

2017 року випуску:

ПІБ студента

Анотація

укр

Анотація

eng

Назва роботи

Керівник 

Ситнікова Х.В.

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики 
(на прикладі теми «Термодинаміка»)

 

доц.Гарєєва Ф.М.

Ямпольський В.Ф.

Формування графічної компетентності із використання елементів ІКТ на лабораторних заняттях фізики основної школи

ст.вик.Матвійчук О.В.

Чубинська Н.В.

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики
(на прикладі теми ʺКінематика матеріальної точкиʺ)

доц.Гарєєва Ф.М.

Шмат О.В.

Формування інтересу учнів до вивчення фізики в загально-освітніх закладах

ст.вик.Печерська Т.В.

 

2016 року випуску:

ПІБ студента

Анотоція

укр

Анотоція

eng

Назва роботи та посилання

Керівник 

Шурбін С.А.
    
Формування знань з екології на уроках фізики під час вивчення електродинаміки
ст.викл. Чижська Т.Г.
Ермаков О. О.
   
Взаємодія фоторна з двома дворівневими атомами. Узагальнення n фотонів та n атомів
проф.Чумак О.О.
Слободян Є.М.
Інфрачервона термографія як інструмент наукових досліджень
проф. Котовський В.Й.
Нікітченко О.Ю.
   
Використання елементів дистанційного навчання при викладані фізикі в технічних ВНЗ
ст.викл. Печерська Т.В.
Грибовський С.Ю.
   
Формування мотивації до вивчення фізики з використанням образотворчої наочності
ст.викл. Чижська Т.Г.
Мельницька О.А.

Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики (на прикладі тем: мехвнічна робота, енергія, потужність)
доц.Гарєєва Ф.М.
Філоненко М.В.

 
Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики («Колівання та хвилі»)
доц.Гарєєва Ф.М.
Дина К.С.
   
Контроль і корекція знань при вивчені физики у ВНЗ
ст.викл. Печерська Т.В.
Ващенко В.Є.

 
Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики (на прикладі тем: магнітне поле, електромагнітна індукція)
доц.Гарєєва Ф.М.

 

ПІБ студента

Анотація

укр/eng

Назва роботи

Керівник 

 Нощенко А.В.  
Поверхневий транспорт атомів при спіканні та сублімації металевих наночастинок
проф. Горшков В.М.
 Фролов М.Ю.  
Поперечні іонізаційні домени в напівпровідниках
проф. Горшков В.М.

 Фільмотека кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла  НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» ауд 205-7 корпусу