Список дисциплін, які кафедра викладає на ФМФ

 • Вступ до спеціальності.
 • Загальна фізика -2. Молекулярна фізика.
 • Основи сучасної електроніки-1. Основні закони постійного струму. Змінний струм. Символічний метод. Трифазний струм. Генератори та двигуни.
 • Комп'ютерне моделювання в фізиці-1. Чисельні методи розв'язку диференційних рівнянь.
 • Методика навчання фізики-1. Методика навчання фізики в середній школі.
 • Основи фізики напівпровідників-1. Кристалічна гратка та квантовомеханічний опис станів твердого тіла. Статистика носіів заряду в напівпровідниках.
 • Сучасні питання фізики твердого тіла -1. Основи фізики напівпровідників карбіду кремнію. Арсенід галію.
 • Комп'ютерне моделювання кроективних процесів в твердому тілі -1. Методи Монтекарло в фізиці твердого тіла.
 • Методи експериментальних досліджень.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Сучасні технології у фізиці твердого тіла.
 • Фізика наноструктур.
 • Чисельний експеримент в багаточастинкових системах.
 • Чисельний експеримент в багаточастинкових системах -2. 
 • Вибрані методи комп'ютерного аналізу.
 • Вибрані питання фізики твердого тіла.
 • Основи сучасної електроніки-2. Надпровідники та надпровідникові прилади. Електровакуумні прилади. Підсилювачі. Імпульсна техніка.
 • Комп'ютерне моделювання в фізиці-2. Моделювання колективних явищ в вбагаточастинкових системах.
 • Комп'ютерне моделювання в фізиці -3.
 • Методика навчання фізики-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики.
 • Основи фізики напівпровідників-2. Електричні процеси в напівпровідниках, поверхневі та контактні явища.
 • Сучасні питання фізики твердого тіла -2. Явище електричного пробою у р-п структурах на карбіді кремнію. Еталонні джерела оптичного випромінювання.
 • Комп'ютерне моделювання колективних процесівв твердому тілі -2. Гідродинамічні моделі опису в твердотільних явищах.
 • Методика навчання фізики.
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації-2.Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.
 • Фізика та техніка низьких температур-1. Фізичні основи одержання низьких температур. Вимірювання низьких температур.
 • Чисельні методи.

Список дисциплін, які кафедра викладає на інших факультетах

 • Загальна фізика

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...