Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у кристалічній гратці, сучасні напрямки розвитку напівпровідникових технологій. Дисципліна відноситься до галузі знань 0402 Фізико-математичні науки, складається з двох нормативно-кредитних модулів: ВП-03-01/а “Основи фізики напівпровідників -1. Кристалічна гратка та квантовомеханічний опис станів твердого тіла. Статистика носіїв заряду в напівпровідниках” та  ВП-03-02/а “ Основи фізики напівпровідників -2. Електричні процеси в напівпровідниках, поверхневі та контактні явища”.

«Основи фізики напівпровідників» є частиною циклу вибіркових навчальних дисциплін ООП бакалавра по напрямку підготовки 6.040203 «Фізика» для студентів 4 курсу (7 і 8 семестр). Дисципліна реалізується кафедрою Загальної фізики та фізики твердого тіла Фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ ім. І.Сікорськьго».

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців стійких знань та розуміння основних понять з фізики напівпровідників, уміння використовувати отриманні знання при подальшому навчанні, а також у своїй практичній діяльності та при проведенні наукових досліджень. Вивчення дисципліни допоможе студентам засвоїти основні поняття та закони фізики з таких розділів, як структура та властивості кристалічних тіл, електронні процеси в кристалах та пов’язані з ними властивості твердих тіл, основи зонної теорії твердих тіл, основи фізики напівпровідників, фізичні явища в напівпровідниках, електропровідність напівпровідників, електронна теорія металів, квантова теорія напівпровідників, розподіл електронів напівпровідника за квантовими станами, електричні процеси в напівпровідниках, явища у граничних шарах напівпровідників, поверхневі та контактні явища в напівпровідниках, явище пробійної електролюмінісценції, випромінювальна рекомбінація, електронна емісія, методи виготовлення та дослідження технологічних напівпровідникових матеріалів.

викладає доцент, к.ф.-м.н. кафедри ЗФ та ФТТ  Чурсанова М. В.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...