Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків, методиками чисельного моделювання фізичних процесів, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку технологій у електроніці, оптоелектрониці, фізиці нанорозмірних структур, наноелектроніці, біотехнологіях, тощо та найсучасніших розробок в цих галузях. Дисципліна відноситься до галузі знань 10 – природничі науки, складається з одного нормативно-кредитного модуля: НП-22 “Сучасні технології у фізиці твердого тіла”.

«Сучасні технології у фізиці твердого тіла» є частиною циклу вибіркових навчальних дисциплін ООП магістра по напрямку підготовки 104 – Фізика та астрономія, спеціалізації Комп’ютерне моделювання фізичних процесів для студентів 6 курсу (11 семестр). Дисципліна реалізується кафедрою Загальної фізики та фізики твердого тіла Фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ ім. І.Сікорськьго».

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців стійких знань та розуміння основних технологій проведення фізичних досліджень на науковому рівні, фізичних явищ та законів, що лежать в основі реалізації експериментальних методів, ознайомлення з призначенням, перевагами та межами застосування сучасних технологій для застосування їх при вирішенні науково-дослідницьких задач, уміння використовувати отриманні знання при подальшому навчанні, а також у своїй практичній діяльності та при проведенні наукових досліджень. Вивчення дисципліни допоможе студентам засвоїти основні поняття та закони фізики з таких розділів, як фізика твердого тіла, фізика напівпровідників, основи мікроскопії, основи спектроскопії, фізичні принципи та технології практичної реалізації таких дослідницьких методів як скануюча зондова мікроскопія, спектроскопія ЯМР, ЕПР, інфрачервона спектроскопія, флуоресценція, спектроскопія комбінаційного розсіювання світла, явище поверхневого підсилення, оже-електронна спектроскопія, методика фурє-перетворення спектрів, явища у граничних шарах напівпровідників, поверхневі та контактні явища в напівпровідниках, квантові ефекти в низько-розмірних наноструктурах, сучасні методи чисельного моделювання.

викладає доцент, к.ф.-м.н. кафедри ЗФ та ФТТ  Чурсанова М. В.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...