1.   Мета та завдання навчальної дисципліни

(Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.)

 

1.1. Мета навчальної дисципліни:

а) Узагальнення, розвинення і доповнення у студентів необхідних для навчання розв’язуванню фізичних задач знань та вмінь, отриманих ними на лекційних, практичних і лабораторних заняттях із курсу фізики, інформатики та ін.;

б) Аналіз системно-структурних особливостей різних типів навчальних фізичних задач та методів їх розвязування;

в) Навчання навичкам користування відповідною літературою і дидактичними матеріалами;

г) Навчання методиці складання, розвязування та перевірки фізичних задач різних типів.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

(Завдання вивчення навчальної дисципліни подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів.)

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-   ролі і місця задач у системі навчання фізики 

-   класифікації та типів фізичних задач 

основних етапів розвязку фізичних задач

-   алгоритмічного і евристичного підходів до діяльності з розв’язування і складання    фізичних задач 

стратегії пошуку розвязку навчальних фізичних задач

інформаційно-компютерної технології розвязування фізичних задач 

-    способів та методів навчання учнів розв’язуванню якісних і обчислювальних фізичних задач

методики складання фізичних задач

методики проведення заняття, присвяченого розвязуванню фізичних задач

- питань організації праці вчителя, пов’язаних з роботою по підбору, складанню і розв’язуванню фізичних задач.

уміння:

-       розкривати фізичний зміст задач

-       раціонально записувати умову задачі, вводити в умову спрощення, вести пошук і складати план розвязку

-    вибирати і обґрунтовувати способи розвязування задач і раціонально їх розвязувати

-       виконувати аналіз розвязку, досліджувати і оцінювати знайдені результати

-       використовувати у процесі постановки і розвязування задач різноманітні дидактичні засоби, у тому числі компютерні засоби навчання

-       розвязувати задачі з курсу фізики, використовуючи алгебраїчний, арифметичний, графічний та єкспериментальний способи

-       розвязувати задачі, використовуючи алгоритмічний прийом

-       розвязувати задачі аналітичним, синтетичним та аналітико-синтетичними методами

-       підбирати та складати задачі з фізики за різним рівнем складності

-       проводити з учнями заняття, присвячені розв’язуванню фізичних задач.

досвід:

Використання знань, умiнь i навичок у педагогічній діяльності.  Навчання методики викладання фiзики у кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї майбутнього викладача. Тому складовими навчальних досягнень студентів  з курсу методика навчання фiзики є не лише володiння навчальним матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацiях у межах вимог навчальної програми до результатiв навчання.

 

викладає доцент, к.п.н. кафедри ЗФ та ФТТ Гарєєва Ф. М.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...