1.   Мета та завдання навчальної дисципліни

(Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.)

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, має 4,5  кредити

ECTS: Кредитний модуль ЗП – 02/01 „ Методика навчання фізики у ВНЗ”   (викладач Гарєєва Ф.М.), 5-й курс, 9-ий семестр, входить до складу дисципліни «Методика навчання фізики». В свою чергу дисципліна «Методика навчання фізики » входить до циклу професійної та практичної підготовки для  магістрів напрямку „ ФІЗИКА”.

 

1.1. Мета навчальної дисципліни:

 

1.    Надання студентам основних виробничих функцій з педагогічної та організаційної підготовки в напрямку навчання фізики у вищих навчальних закладах;

2.    Допомога студентам у оволодінні сучасними педагогічними технологіями навчання;

3.    Ознайомлення студентів із сучасними методами, підходами та прийомами викладання фізики;

4.    Набуття практичних умінь та навичок проведення основних видів занять у ВУЗі: лекцій, практичних занять та лабораторних робіт.

  

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

 

(Завдання вивчення навчальної дисципліни подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів.)

 

   Завдання вивчення кредитного модуля полягають у створенні системи конкретних знань та умінь для засвоєння студентами програмного навчального матеріалу на ознайомлювальному, репродуктивному та продуктивному рівні; опануванні методами та прийомами проведення занять у ВНЗ; оволодіння студентами сучасними досягненнями навчання фізики, формуванні вмінь та навичок педагогічної майстерності викладача.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-     питання організації праці викладача, пов’язаних з роботою по підбору та складанню план-конспекту лекції ;

-     питання організації праці викладача, пов’язаних з роботою по підбору та складанню план-конспекту практичного заняття;

-     використання IT під час проведення лекцій;

-     основні методи, підходи та прийоми навчання фізики;

-     методи і прийоми складання задач, вправ, тестів;

-     основи дидактики фізики;

  

уміння:

-     застосовувати набуті знання під час проведення лекційних та практичних занять;

-     використовувати набуті знання, уміння та навички під час написання рефератів;

-     використовувати набуті знання, уміння та навички під час написання модульних контрольних робіт;

-     використовувати набуті знання, уміння та навички при вивченні інших дисциплін за фахом;

-     аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її для побудови власного викладу матеріалу;

-     використовувати набуті знання, уміння та навички під час написання магістерської дисертації;

-     формувати і підтримувати зворотний зв'язок; організовувати науково-дослідну роботу в педагогічному колективі;

-     застосовувати методи оцінки знань студентів і вносити відповідні корективи в процес навчання.

  

досвід:

курс "Методика навчання фізики у ВУЗі" поєднує та поглиблює фундаментальні знання основних законів природознавства, набуті при вивченні попередніх дисциплін (курс фізики, математика, інформатика), надає теоретичну та практичну підготовку, необхідну для розуміння та вивчення основних питань методики навчання фізики у вищій школі.

Це дає можливість освоєння студентами наступних типових задач діяльності:

 -       знайомство з основними поняттями дидактики вищої школи;

-       розширення уявлень про основні теорії, закони та методи курсу загальної фізики;

-       вміння застосовувати набуті знання з курсу загальної фізики під час проведення лекцій. практичних та лабораторних занять у ВУЗі;

-       оволодіння теоретичними та практичними уміннями, які необхідні для професії викладача фізики у ВУЗі;

-       знайомство з особливостями методики викладання деяких розділів та тем з фізики;

-       підготовка до виконання магістерської дисертації.

 

викладає доцент, к.п.н. кафедри ЗФ та ФТТ Гарєєва Ф. М.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...