1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів.

Після вивчення дисципліни випускник магістратури має бути готовий до:

      реалізації освітніх програм та навчальних планів у відповідності до державних стандартів вищої освіти;

      аналізу  методів та вибору ефективних методичних заходів навчання;

      розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;

      виховання та інтелектуальному розвитку особистості тих хто навчається;

      самостійного засвоєння  педагогічної літератури;

      критичної оцінки занять які  проводяться.

 

1.2 Основні завдання навчальної дисципліни

Після вивчення дисципліни магістрант має

 

ЗНАТИ:

      основні принципи освіти;

      систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;

      права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

      структуру державних стандартів вищої освіти різних рівнів;

      зміст освітньо-професійної програми свого бакалаврату та спе­ціальності;

      основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціаль­ності;

      вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності та дисципліни;

      сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий шко­лі;

      принципи організації педагогічних експериментів і аналізу їх ре­зультатів;

УМІТИ:

      організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;

      планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та прог­рамою дисципліни;

      розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів;

      забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки;

      визначати методи та засоби навчання та контролю;

      організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність зі всіма її складовими;

      аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і вико­ристовувати її в педагогічній практиці;

      здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію процесу навчання.

 

МАТИ УЯВУ ПРО:

      методи складання контрольних завдань і тестів з дисципліни та комплексних контрольних завдань з спеціальності;

      можливості застосування комп’ютерних технологій у навчальному про­цесі;

      дидактичні принципи побудови електронних  навчальних посібників.

 

викладає доцент, к.п.н. кафедри ЗФ та ФТТ Гарєєва Ф. М.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...