Публікації, публікації статті у наукових виданнях

 • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №2(118) – 2017 – С. 99–101.; Мова публікації:українська
 • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Котовський В.Й. Характері часи реакції організму на динаміку постачання кисню тканинам та їх експериментальне визначення / В.Й. Котовський, Ю.І. Джежеря, А.О. Снарський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2017. – Вип. 53(1). – С. 83–87. – ISSN 0201-744Х,
  ISSN 0321-2211.; Мова публікації:українська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Sergii V. Pavlov Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation / Sergii V. Pavlov, Tatiana I. Kozlovska, Oleg O. Sydoruk, Vitalii I. Kotovskyy, Waldemar Wójcik, Yerbol Orakbayev // Przegląd Elektrotechniczny. – 2017. – № 5/2017. – P. 79–82. – ISSN 0033-2097.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Maslov V. Infrared Thermography of Cutaneous Integument of Biological Object / Volodymyr Maslov, Svitlana Nazarchuk, Kostiantin Bozhko, Ievgen Venger, Vadim Dunaevskii, Volodymyr Timofeev, Vitalyi Kotovskii // Submitted to Experimental Medicine. – Vol. 1. – 2018. – Р. 1–11.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Kotovskyi V. Investigation of the dynamics of body oxygen status upon limited loads / Vitalij Kotovskyi, Yurij Dzhezherya, Andrei Snarskii, Nikolaj Višniakov, Andžela Šešok // Journal of Mechanics in Medicine and Biology. – Vol. 18. – No. 1 (2018) 1850003. – Р. 1–10. DOI: 10.1142/S0219519418500033.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Shlykov V. The IR-thermal imaging method for evaluation of the status of myocardial coronary vessels under the condition of artificial blood circulation / Vladyslav Shlykov, Vitalii Kotovskyi, Nikolaj Višniakov, Andžela Šešok // Journal Technology and Health Care. – Vol. 18. – No. 1 (2018) 1850003. – Р. 1–10. DOI: 10.3233/THC-182504; Мова публікації:західноєвропейська

Публікації, Видання

 • довідників; Ільченко М.Ю. Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2017 / М.Ю. Ільченко, О.В. Савич, В.А. Барбаш, Ю.М. Сидоренко, В.Й. Котовський // Науково-довідкове видання. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 321 с. 

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

 • закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу The international research and practical conference THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS; Назва доповіді - Регулювання напруги коливального заряду суперконденсатора від джерела постійної електрорушійної сили ; Автори - О.О. Білецький, В. Й. Котовський ; Місце проведення - Brno; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи": ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція; Назва доповіді - Підвищення інформативності термографічних зображень використовуваних в медичній практиці ; Автори - В.С. Шевченко, В.І. Дунаевський, В.П. Маслов, В.І. Тимофєєв, С.С. Назарчук, В.Й. Котовський ; Місце проведення - Київ,; Дата проведення: 21.03.2018 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи"": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція; Назва доповіді - Застосування методу інфрачервоної термографічної діагностики для контролю за станом плодоовочевої продукції ; Автори -  С.С. Назарчук, В.П. Маслов, В.І. Дунаевський, В.Й. Котовський, М.Є. Вішняков ; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 21.11.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017): матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції; Назва доповіді - Енергетичні характеристики кіл коливального заряду суперконденсатора; Автори - О.О. Білецький, В.Й. Котовський ; Місце проведення - м. Вінниця; Дата проведення: 21.09.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція ; Назва доповіді - Термографія в оцінці стану кровообігу нижніх кінцівок хворих на цукровий діабет І та ІІ типу; Автори - С.С. Назарчук, В.Й. Котовський, В.І. Тимофеєв, Воронов С.О., Гульчій М.В., Кирилюк К.М., В.І. Дунаєвський ; Місце проведення - Кременчук; Дата проведення: 19.10.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу ХVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»; Назва доповіді - Сучасні платформи комп`ютерного моделювання фізичних процесів; Автори - А.В. Мітельов, В.Й. Котовський ; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 18.04.2018 ; Мова публікації:українська

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...