Спеціальність 104 Фізика та астрономія оголошує набір на спеціалізацію Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

(Розклад роботи приймальної комісії)

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Інформація про студентське життя


 

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб з повною загальною середньою освітою.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Враховуються сертифікати ЗНО останніх трьох років окрім англійської мови

Додаткові бали за МАН та ВУО (фізика та математика) - документи необхідні для зарахування

 Перелік конкурсних предметів
(вступних випробувань, творчих конкурсів)

Вага предметів
сертифікату
ЗНО

Вага атестату про повну
загальну середню освіту

Вага бала за успішне закінчення
підготовчих курсів ЗВО 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі
в конкурсі або для зарахування
на навчання за квотою

Українська мова та література   0,2 0,05    0,05     100
Математика   0,35  Один не менше 125 за умови, що Фізика або іноземна мова не менше 100
Фізика або іноземна мова  0,35  Один не менше 125 за умови, що Математика  не менше 100

 Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році 

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2019 році.

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році:

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційні матеріали приймальної комісії

 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році
Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році


Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з математики

Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з фізики


 

 

 Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла випускає студентів за напрямами та спеціальностями:

 104 Фізика та астрономія

Спеціалізація: 

Напрям підготовки спрямований на дослідження фундаментальних та прикладних проблем сучасної фізики, від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок – з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання.

Студенти вивчають:

•  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

•  Методи наукового експерименту та обчислювальної фізики.

•  Системи експертної оцінки та прийняття рішень.

•  Обробку цифрової інформації.

•  Функціонально-орієнтовані комп’ютерні засоби  та системи.

•  Інтеграцію та використання аналітичних інструментів.

•  Тестування та відмовостійкість програмного забеспечення.

Магістри спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» займаються розробкою та оптимізацією моделей, що описують складні фізичні процеси, системи прогнозування розвитку та ризиків. Випускники приймають участь в міжнародних проектах провідних дослідницьких центрів Європи та США.

Можливості:

•  Навчання за програмою подвійних дипломів та стажування  при університетах США, Франції та Німеччини.

•  Отримання стипендій та проведення наукових  досліджень в країнах Євросоюзу.

•  Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  доктора філософії.

Випускаюча кафедра: 

 • кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла (завідувач проф. В.Й.Котовський).

Загальні кафедри:

 • кафедра загальної та теоретичної фізики (завідувач акад. НАН України В.М. Локтєв);
 • кафедра загальної та експериментальної фізики (завідувач чл.-кор. АПН України Ю.І. Горобець);

Серед викладачів спеціальності: 18 докторів наук та 106 кандидатів наук 

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики

– від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп'ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки. Студенти мають можливість оволодіти: передовими методами комп'ютерного моделювання фізичних процесів; методами та засобами наукового експерименту; основами методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та основами динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; засадами моделі, що описує динаміку фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часів. 

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

 • нанотехнології;
 • фізика твердого тіла;
 • теорія хаосу та нелінійних явищ;
 • фізика магнітних явищ;
 • теоретична фізика;
 • методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;
 • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;
 • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;
 • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів.

За спеціальністю “Фізика та астрономія” здійснюється фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, фізика фазових перетворень, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.
Магістерські дослідження студентів відповідають найновішим напрямам розвитку експериментальної та теоретичної фізики: нанотехнологія, астрофізика, фізика твердого тіла, теорія магнетизму, інформаційні технології у фізиці, фізика напівпровідників, оптика.

Теми дипломних робіт, що виконуються на кафедрах факультету, здійснюються за допомогою:

 • комп'ютерного моделювання у фізиці;
 • сучасних експериментальних технології у фізиці твердого тіла;
 • інноваційних методів викладання фізико-математичних дисциплін;
 • вивчення методів розрахунку властивостей невпорядкованих систем, зокрема термоелектриків; 
  термомагнітні явища в феромагнетиках;
 • поширення спінових хвиль в неоднорідних магнітних структурах;
 • нелінійні процеси в магнітних матеріалах.

Студенти проходять практику в багатьох інститутах НАН України, кафедрах факультету та ліцеях.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

 • професіонали у галузі фізичних та технічних наук;
 • наукові співробітники в галузі фізики твердого тіла, фізики лазерів, фізики плазми та астрономії;
 • викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів 

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють спеціалістами в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії. Науковими співробітниками, викладачами у ВНЗ, системними аналітиками державних та комерційних установ.

Випускники фізико-математичного факультету працюють:

 • викладачами та науковцями на кафедрах НТУУ “КПІ” та інших вищих навчальних закладів;
 • викладачами у коледжах, технікумах та ліцеях; 
 • у державних та недержавних організаціях, установах, підприємствах України та за її межами (Німеччина, Великобританія, США);
 • в Інститутах НАН України, зокрема в Інституті фізики, Інституті ядерних досліджень, Інституті фізики напівпровідників, Інституті проблем матеріалознавства, Інституті магнетизму, Інституті металофізики, Інституті електрозварювання, Інституті геофізики, Інституті фізіології, Інституті хімії поверхні тощо;
 • у міжнародних та українських банках;
 • в аналітичних підрозділах СБУ, податковій службі України;
 • у корпораціях “Golden Telecom”, “UMC”, “УкрТелеком” ;
 • Center of Advanced Material Processing;
 • Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Freiburg, Germany;
 • в університеті Лотарингії (Інститут Жана ЛАМУР, Нансі, Франція) та ін.

За спеціальністю "Фізика та астрономія" проводиться фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика фазових переходів, фізика твердого тіла, статистична фізика, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.