ПОЛОЖЕННЯ

про наукові школи кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла

 

Положення про наукові школи кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла (надалі Кафедра) розроблено на підставі рекомендацій Науково-технічної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (надалі Університет) та Науково-організаційної комісії Вченої ради Університету.

1. Наукова школа – це неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об'єднаних загальним напрямом, у тому числі міждисциплінарного спрямування, і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера.

2. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати наявність школи, як правило, має становити три покоління дослідників, а саме: засновник школи – його послідовник – учні послідовника.

3. Використання результатів власних наукових досліджень у започаткуванні нових спеціальностей і спеціалізацій, у навчальних планах і програмах навчальних дисциплін, а також результативна підготовка атестованих науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів) дає підстави ідентифікувати школу як науково-педагогічну.

4. Сучасна науково-педагогічна школа обовязково має здійснювати інноваційну діяльність, залучаючи студентську молодь і аспірантів до виконання інноваційних розробок, зміцнюючи матеріально-технічну базу Кафедри конкретною співпрацею з бізнесом.

5. При визначенні керівників сучасних шкіл необхідно орієнтуватися на такі ключові критеріальні ознаки:

- доктор наук;

- підготував ≥ 2 докторів наук;

- підготував ≥ 3 кандидатів наук;    

- має вагомий індекс цитування наукових праць у наукометричних базах даних Scopus, Web of Sciences та Google Scolar (конкретно);

- має багаторічний досвід організації виконання та впровадження затребуваних і відзначених державою наукових та інноваційних проектів, у тому числі спільно з науковими академічними установами та ін.

При визначенні наукової школи Кафедри, необхідно керуватися вимогами кваліфікаційної карти (додаток).

 

 

Завідувач кафедри,

д.т.н., професор                                                      В.Й. Котовський