×

Попередження

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

Моисеєнко Володимир Іванович

Рапенко Неля Юріївна

Горобець Оксана Юріївна

Публікації, що входять до наукометричної бази SCOPUS 1. Gorobets O.Y., Gorobets Y.I. 3D analytical model of skyrmion-like structures in an antiferromagnet with DMI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials...

Майкут Сергій Олексійович

Перелік публікацій A. I. Kuzmichyov, L. Y. Tsibulsky, S. A. Maikut, and I. M. Drozd, “Induktsionno-termicheskiy metod polucheniya mikro- i nanochastits [Induction-thermal method for producing micro- and nanoparticles],” Nanosistemi, Nanomater....

Герасимчук Ігор Вікторович

Навчальний посібник: В.С. Герасимчук, Т.Л. Ребенчук, І.В. Герасимчук, Метод оберненої задачі розсіяння та його застосування: навч. посібник; друге видання, випр. та доповнене; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, 110 c....

Генкін Олексій Михайлович

Останні наукові праці: 1. О.М. Генкін, В.К.Генкіна, Л.П.Гермаш Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p-n-структур на карбіді кремнію // Наукові вісті НТУУ „КПІ” – 2014. - в.1. - с.71-78....

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Останні методичні праці: Навчально-методичні посібники 1. Гарєєва Ф.М., Скубій Т.В. Навчально-методичний посібник „Написання,оформлення та захист дипломних і курсових робіт” К.;НТУУ "КПІ",2011,68с.2. Гарєєва Ф.М., БригінецьВ.П., Подласов С.О. Фізика для вступників до...

Горшков Вячеслав Миколайович

Горшков Вячеслав Миколайович

Головні наукові праці: Кількість посилань на роботи В.М. Горшкова (h-index = 18) в світовій літературі по роках за даними GoogleAcademy Останні наукові праці: Bose-Einstein condensate of ultra-light axions as a...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Останні наукові праці: V. Sugakov, N. Ostapenko, Yu. Ostapenko, O. Kerita, V. Strelchuk, O. Kolomys, A. Watanabe, Interaction of optical vibration with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers,...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Основні наукові праці 1. Котовський В.Й. Просторово-часовий імпульсний відгук піровідикона / Наукові вісті НТУУ “КПІ” – 2003.– № 5(31) – С. 88–92. 2. Котовський В.Й., Рабишко В.О. Основні аспекти субмікронних...

Кузь Олександр Павлович

Останні методичні праці: Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс]...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Список наукових праць Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5....

Матвійчук Олексій Васильович

Останні методичні праці: В.П. Бригінець, С.О. Подласов, О.В. Матвійчук. Фізика: Вчимося розв’язувати задачі. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Від 06.02.12. № 1/11-1612 Цюпа А. М., Матвийчук...

Назаров Олексій Миколайович

Друковані монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць тощо, видані в Україні і за кордоном Journal Nano Research, Functional Nanomaterials and Devices, v.39, eds. By A.N.Nazarov, V.S.Lysenko, D.Flandre, Yu.V.Gomeniuk, Switzeland,, Trans...

Немировський Анатолій Володимирович

Немировський Анатолій Володимирович

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 1. Исследование локальных магнитных свойств и процессов перемагничивания в аморфных сплавах.,/ Ю.А. Куницкий, М.Г. Лысенко, А.В. Немировский, В.Ф. Пеклун, Ю.Н. Рудой.- Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции по...

Носачов Юрій Федорович

Останні методичні праці: За період останнього контракту 2013-2014р.р. підготовлені 2 методичні праці: 1. Методичні вказівки та контрольні завдання до контрольної роботи з розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» для студентів денної...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Останні методичні праці: Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики Останні наукові праці: 1. The influence of conjugation on...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Штофель ОО Вдосконалення методу фрактального аналізу для оцінки взаємозв'язку структури і властивостей конструкційних сталей.–Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Публікації за останні роки Статті 1. N.I. Ostapenko, O.A. Kerita, Yu.V. Ostapenko, and М.V. Chursanova “Effect of the polymer ordering on the optical spectra and thermoluminescence of polygermane and polysilane...

Чижська Тетяна Григорівна

Розділи у колективних монографіях: Olha Shtofel, Viktor Golovko, Tetiana Chyzhska ФРАКТАЛЬНИЙ ТА МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗИ ЯК ІННОВАТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЯКОСТІ МЕТАЛЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ, Innovative «Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...

Савченко Дарія Вікторівна

Монографії: 1. D. Savchenko and A. Kassiba Frontiers in Magnetic Resonance: EPR in modern carbon-based nanomaterials, Bentham Science Publishers, 2018, 286 p. Розділи у колективних монографіях: 1. D. Savchenko, A....