Рекомендації до проходження педагогічної практики

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАДОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Створення багаторівневої системи вищої освіти робить підготовку майбутнього вчителя фізики більш практичним, надає можливість студенту обирати свій освітній рівень з урахуванням особистісних пізнавальних та професійних інтересів, а також з урахуванням потреб шкіл різного типу (ліцеїв, гімназій). Система планування ступеневої підготовки студентів, які навчаються на фізико- математичному факультеті НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” розроблена згідо освітньо-кваліфікаційній характеристики і статусу вищого навчального закладу 4 рівня акредитації та розрахована на забезпечення повноцінної підготовки спеціалістів двох кваліфікаційних рівнів (бакалавр фізики, магістр фізики). Для забезпечення «викладацького» направлення професійного вибору випускників на четвертому курсі фізико-математичного факультету проводиться педагогічна практика. Студенти проводять заняття з абітуріентами інституту моніторингу якості освіти, з учнями ЗОШ, а також з студентами 1-2 курсів НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Тривалість педагогічної практики дорівнює чотирьом тижням.

Завдання з навчально-педагогічної роботи

Протягом практики студент мусить підготувати і провести не менше десяти занять. 4 Студент допускаеться до проведення занять лише при наявності плану-конспекту заняття, затвердженого керівником практики. З метою аналізу проведених занять студент повинен відвідати не менше двадцяти занять, проведених іншими студентами- практикантами З метою вивчення досвіду роботи викладача кафедри фізики, студент відвідує заняття викладача кафедри фізики. Протягом практики студент приймає участь у консультаціях по предмету. 

Анотації з практики

2017-2018 н.р.

ПІБ студента

Навчальна група

Назва роботи

Гуля Назарій Сергійович

ОФ-41

Проблемне навчання при вирішенні фізичних завдань

Квітка Анна Миколаївна

ОФ-41

Використаннякомпетентнісного підходу при формуванні інтересу студентів до фізики

Метелик Анастасія Вадимівна

ОФ-41

Теоретико-методичні основи самостійної освітньої діяльності студентів у процесі вивчення загальної фізики

Несіна Лілія Романівна

 ОФ-41

Мультимедійні презентації на заняттях з фізики, їх види та дидактичні функції 

Павлусяк Ніна

ОФ-41 

Використання компетентнісного підходу при викладанні фізики студентам вищих навчальних закладів

Семенюк Ольга Василівна

ОФ-41 

Формування пізнавальної мотивації студентів вищих навчальних закладів в процесі вивчення курсу загальної фізики

Сингаївський Віталій Вікторович 

ОФ-41 

STEM-освіта. Розвиток у студентів інтересів до технічних наук 

Скаченко В.С. 

ОФ-41 

Проблемне навчання, як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів при вивчені фізики 

Сопов Артем

ОФ-41 

Контроль і корекція знань при вивченні фізики у ВУЗах. Використання ІТ-технологій для створення проблемних ситуацій на уроках фізики  

Цимбаленко Ангеліна Андріївна

ОФ-41 

Методика застосування НІТ при вивченні фізики у ВНЗ 

Чирук Оксана Миколаївна

ОФ-41 

STEM-освіта як напрям модернізації методики навчання фізики 

Андрійчук Валентин 

 ОФ-42

Компетентісний підхід в навчанні фізики, як основа розвитку творчого потенціалу студентів 

Зачепи Олени Олександрівни 

  ОФ-42

Веб - квест технології під час навчання фізики 

Котік Оксана Олегівна 

 ОФ-42

Дидактичні методи індивідуалізації навчання фізики       Didactic methods of individualization of teaching physics

Спрогіс Р.В. 

  ОФ-42

Підвищення ефективності самоосвіти студентів при вивченні фізики на основі використовування комп’ютерної техніки 

Юськевича Павла Павловича 

  ОФ-42

Прикладний аспект реалізації STEM-підходу при вивчені основ робототехніки засобами фізики