Науково-педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки магістрів факультету. (рекомендації до проходження)

УВАГА! Правила розміщення матеріалів на сайті

Документація:

 1. Мета і завдання практики
 2. Основні засади
 3. Загальні вимоги до проведення практики
 4. Планування науково-педагогічної роботи
 5. Бази практики
 6. Організаційні заходи проведення практики
 7. Порядок направлення студентів на практику
 8. Обов'язки студента-практиканта
 9. Зміст практики
 10. Вимоги до оформлення звіту
 11. Підведення підсумків практики
 12. Тематика індивідуальних завдань
 13. Приклад оформлення договору з установою
 14. Приклад індивідуального графіку проходження практики
 15. Приклад оформлення титульної сторінки звіту
 16. Критерії оцінювання результатів практики
 17. Правила написання анотації
 18. Щоденник практики

 Анотації (науково-педагогічна практика) 2018-2019 р.  

ПІБ студента

Навчальна група

Назва роботи

Керівник 

Гуля Н. С.  ОФ-81мн  

 Чисельне моделювання нелінійного рівняння Шредінгера ua (en)

Проф., д.ф.-м. н., Горшков В.М.  
Котік О. О.  ОФ-81мн    Структурні електрофізичні і сенсорні властивості оксида графена відновленого за низькихтемператур ua/en Проф., д.ф.-м. н., Назаров О.М. 
 Павлусяк Н. В.  ОФ-81мн   Структурні електрофізичні і сенсорні властивості графітизованих поруватих вуглецевих плівок отриманих методом магнетронного розпилення ua (en)  Проф., д.ф.-м. н., Назаров О.М.
 Сингаївський В. В.  ОФ-81мн   3D-Монте-Карло модель вивчення динаміки наноструктур з гексагональною граткою ua/en  Проф., д.ф.-м. н., Горшков В.М.
 Чирук О. М.  ОФ-81мн   Використання методів інфрачервоної (ІЧ) термографії для дослідження впливу мобільних телефонів на функціональний стан людини ua (en) Проф., д.ф.-м. н., Котовський В.Й. 
Кучер В. А. ОФ-81мн    Засоби керування поведінкою спінових хвиль як основа для пристроїв спінтроніки ua (en) Проф., д.ф.-м. н., Решетняк С.О. 
Скаченко В. С. ОФ-81мн    Керування фізичними процесами в вентиляційно-рекупераційних системах ua/en Проф., д.ф.-м. н., Решетняк С.О. 
Сопов А. А. ОФ-81мн     Магнітні властивості наночастинок, Co10Cu90, отриманих методом «мокрої» хімії ua/en  Доц., к. ф.-м. н. Салюк О.Ю
Юськевич П. П. ОФ-81мн    Властивості магнітних матеріалів - композитів при низьких температурах ua (en)  Проф., д.ф.-м. н., Бродин О.М.
Давиденко К. О.  ОФ-81мн     Електричні властивості магнітно-реологічних еластомерів ua (en)  Проф., д.ф.-м. н., Калита В.М..
Несіна Л. Р. ОФ-81мн   

Використання методів інфрачервоної термографії для контролю стану сонячних елементів ua (en)

 Проф., д.ф.-м. н., Котовський В.Й.
 Спрогіс Р. В. ОФ-81мн     Магнітодинамічні властивості епітаксіальних плівок NiMnGa,осаджених на монокристалічні підкладинк ua/en  Доц., к. ф.-м. н. Салюк О.Ю.
 Дахно І. В. ОФ-81мн    Становлення магноніки ua/en  Проф., д.ф.-м. н., Горобець О.Ю.

Квітка А. М.

ОФ-81мн    Становлення спінтроніки в науці ua (en)  Проф., д.ф.-м. н., Горобець О.Ю.
 Андрійчук В. Л. ОФ-81мн    Генерація однофотоних станів в надпровідному колі ua (en)  Проф., д.ф.-м. н., Бродин О.М.
 Башкатов О. В. ОФ-81мн     Властивості магнітних матеріалів - композитів при низьких температурах ua/en Проф., д.ф.-м. н., Снарський А.О. 
Метелик А. В. ОФ-81мн     Проф., д.ф.-м. н., Лінчевський І.В. 
Цимбаленко А. А. ОФ-81мн   Нелінійне рівняння Шредінгера, чисельний розв’язок  ua (en) Проф., д.ф.-м. н., Горшков В.М.

 

  Анотації (науково-педагогічна практика) 2017-2018 р.  

ПІБ студента

Навчальна група

Назва роботи

Керівник 

Посилання

укр/eng

Вівсяна О. А. ОФ-71 мп Поширення спінових хвиль в феромагнетиках д.ф.-м.н., проф. Решетняк С.О.

  

Безус С. В.  ОФ-71 мп 

Пружна деформація середовища із сферично-симетричним включенням

 д.ф.-м.н. проф. Калита В. М.

 

Данильчук В.  ОФ-71 мп 

Спінові хвилі в наносистемах

 к.ф-м.н., Куліш В.В.

 

Дмитрієв А. У.  ОФ-71 мп 

Зонна пластина Френеля для спінових хвиль

 д.ф.-м.н., проф. Горобець О.Ю.

 

 Заводовський М. Ю. ОФ-71 мп  Моделювання дифузійних процесів в тривимірному просторі на прикладі гранецентрованої кубічної гратки  проф. Горшков В.М.  

Кацан Т.  ОФ-71 мп  Модернізація магнітометра  через мікросистему збору даних  m-DAQ14  Скрита Ю.Б. 

Кирилюка А. В. ОФ-71 мп 

Методики атомно-силової мікроскопії та їх застосування в дослідженні поверхонь

 д.ф.-м.н., проф. Джежеря Ю.І.

 

Лобода І. Ю.  ОФ-71 мп 

Спонтанне порушення симетрії у нелінійній двоямній структурі

 д.ф-м.н., професор Герасимчук В.С.

 

 Мальцев О. С. ОФ-71 мп 

Оптичні властивості та синтез глобулярних фотонних кристалів

д.ф.-м.н., професор Лінчевський І.В.   

 

Макогонюк Є. О. ОФ-71 мп 

Перенос заряду в системі тимін – оксид графену

 д.ф.-м.н., професор Лінчевський І.В.

 

Мартинчук А. С. ОФ-71 мп  Вимірювання лінійного двопроменезаломлення проф. Лінчевський І.В. 

 Склярова Є. С. ОФ-71 мп   Широкополосні акустичні сенсори на фрактальних 2- вимірних структурах д.ф.-м.н., проф. Горшков В. М.  

 Стадніченко Г. О.  ОФ-71 мп  Моделювання дифузійних процесів у нано масштабі у тривимірному просторі на прикладі гексагональної гратки  д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М. 

 Шевченко В. С.

ОФ-71 мп 

Розширення програмних можливостей до тепловізійної камери з матричним фотоприймачем для підвищення інформативності термографічних зображень

д.т.н.,проф. Котовський В.Й 

 Шевчук В. С. ОФ-71 мп 

Формування графічної компетентності на заняттях з фізики у учнів середньої школи

ст. вик. Матвійчук О. В. 

Щербина О. В. ОФ-71 мп  Дослідження нелінійно-оптичних властивостей напівпровідників і деяких речовин   

 

 

  2016-2017 н.р.

 

ПІБ студента

Навчальна група

Назва роботи

Керівник 

Посилання

укр

Посилання

eng

Чубинська Н. В. ОФ-51с

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики
(на прикладі теми ʺКінематикаʺ)

 Гарєєва Ф.М.

 

 
Ситнікова Х.В. ОФ-51с

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики
(на прикладі теми «Термодинаміка»)

 Гарєєва Ф.М.

 

Ямпольський В.Ф.

ОФ-51с

Формування графічної компетентності із використання елементів ІКТ на лабораторних заняттях фізики основної школи

Гарєєва Ф.М.    
Воробєй Т.О. ОФ-61с

Застосування інформаційно-комунікативних технологій для ефективного викладання фізики
(на прикладі теми: «Молекулярна фізика»)

 

Гарєєва Ф.М.    
Гудзовська С.М. ОФ-61с

Застосування інформаційно-комунікативних технологій дляефективного викладання фізики
(на прикладі теми: «Механіка»)

Гарєєва Ф.М.

Сатир Ю.

 ОФ-61м 

Оптичні характеристики квантових точок на основі ZnS (фотолюмінесцентні спектри, та спектри збудження зразків)

Печерська-Громадська К.Ю


 Анотації (Пед.практика) 2016-2017 р. 

ПІБ студента

Навч. група

Анотація

Annotation

Безус С.В.

ОФ-31

Формування пізнавальної мотивації студентів вищих навчальних закладів в процесі вивчення фізики

The formation of the cognitive motivation of students of higher educational institutions in the process of studying physic

Данильчук В.В.

ОФ-32

Підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні фізики на основі комп’ютерної техніки

Improving the efficiency of independent work of students in studying physics that is based computer technology

Грачук І.С.

ОФ-31

Мультимедійні презентації на заняттях з фізики, їх види та дидактичні функції

Multimedia presentations on physics lessons, their types and didactic functions

Лобода І.Ю.  

ОФ-31

Використання компетентнісного підходу при формуванні інтересу студентів до фізики

Using the competency-based approach in formation of interest of students in physics

Лук’яненко Я.М.

ОФ-31

Дидактичні методи індивідуалізації навчання фізики

Didactic methods of individualization of teaching physics

Мартинчук А.С.

ОФ-32

Формування професійних компетенцій викладача фізики ВНЗ

Formation of professional competencies of the teacher of physics university 

Палей В.

ОФ-32 

Розробка мультимедійної презентації і завдань у тестовій формі на тему «Динаміка поступального руху

Development of multimedia presentation and problems in test form on" The Dynamics of translational motion

Попова Я.

ОФ-32

Розробка мультимедійної презентації та завдань в тестовій формі по темі «Робота та енергія»

Development of a multimedia presentation and tasks in a test form on the topic" Work and energy"

Рудик А.А.

ОФ-31

Комплексне використання наочних засобів для вивчення фізики у старших класах

General using of visual applications for studying physics in high school

Щербина О.В.

ОФ-31

Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивчені фізики

Activation of cognitive activity of pupils when studying physics

Шевченко В.С.

ОФ-31

Методика реалізації компетентнісного підходу при вивченні фізики в ВНЗ

The technique of realisation of the competence approach in the study of physics in high school 

Тюкавкіна І.М.

ОФ-32

Комплексне використання засобів наочності на заняттях фізики у вищих навчальних закладах

Integrated use of visual aids in the process of physics studying in higher educational institution

Заводовський М.Ю.

ОФ-32

Інтенсифікація навчального процесу фізики у ВНЗ

The intensification of the process of education of physics in high school

 

 2015-2016 н.р. 

Анотації до звіту студентів магістрів 

Анотації до звіту студентів спеціалістів