Теорія похибок і обробка результатів вимірювань у фізичній лабораторії

1-1 Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного маятника

1-2 Вивчення фізичного маятника

1-3 Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека

1-4 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою перекидного маятника

1-5 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса

1-6 Визначення відношення теплоємності газу при сталому тиску до його теплоємності при сталому об’ємі

1-7 Вивчення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки

1-9 Вивчення розподілу Больцмана

2-1 Визначення опору провідника за допомогою моста сталого струму (моста Уітстона)

2-2 Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації

2-3 Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра

2-4 Вивчення електронного осцилографа

2-5 Вивчення електростатичного поля

2-7 Дослідження термоелектрорушійної сили

2-8 Дослідження термоелектронної емісії

2-9 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона

2-11 Знімання кривої намагнічування і петлі гістерезису феромагнетиків у змінних магнітних полях

2-12 Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта

2-13 Дослідження вільних загасаючих коливань у контурі

2-14 Вивчення вимушених коливань у послідовному коливальному контурі

ФПЕ-06 Визначення роботи виходу електронів з металу - Демонстрація виконання

ФПЕ-07 Вивчення гістерезису феромагнітних матеріалів  - Демонстрація виконання

ФПЕ-10 Дослідження загасаючих коливань у коливному контурі

ФПЕ-11 Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі  - Демонстрація виконання

3-1 Вивчення інтерференції світла

3-3 Вивчення дифракції світла на щілині

3-5 Вивчення законів поляризованого світла

3-7 Магнітне обертання площини поляризації (Вивчення ефекту Фарадея)

3-8 Вивчення законів теплового випромінювання

3-9 Вивчення зовнішнього фотоефекту

3-10 Дослід Франка-Герца

3-11 Вивчення спектра випромінювання атома водню

3-12 Вивчення ефекту Рамзауера

3-13 Вивчення молекулярного спектру йоду

3-14 Вивчення спектрів поглинання і випромінювання напівпровідників

3-15 Вивчення ефекту Пельтьє напівпровідників