Перейти до контенту

Навчання

 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів випускає студентів за спеціальністю:

 104 Фізика та астрономія

Освітня програма: Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Напрям підготовки спрямований на дослідження фундаментальних та прикладних проблем сучасної фізики, від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок – з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання.

Студенти вивчають:

•  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

•  Методи наукового експерименту та обчислювальної фізики.

•  Системи експертної оцінки та прийняття рішень.

•  Обробку цифрової інформації.

•  Функціонально-орієнтовані комп’ютерні засоби  та системи.

•  Інтеграцію та використання аналітичних інструментів.

•  Тестування та відмовостійкість програмного забезпечення.

Магістри освітньої програми «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» займаються розробкою та оптимізацією моделей, що описують складні фізичні процеси, системи прогнозування розвитку та ризиків. Випускники приймають участь в міжнародних проектах провідних дослідницьких центрів Європи та США.

Можливості:

•  Навчання за програмою подвійних дипломів та стажування  при університетах США, Франції та Німеччини.

•  Отримання стипендій та проведення наукових  досліджень в країнах Євросоюзу.

•  Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  доктора філософії.

Випускаюча кафедра: 

 • кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів (в.о. завідувача кафедри Дарія САВЧЕНКО).

Загальна кафедра:

 • кафедра загальної фізики (завідувач проф. Сергій РЕШЕТНЯК);

Серед викладачів спеціальності: 18 докторів наук та 106 кандидатів наук 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики

– від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки.

Студенти мають можливість опанувати:

 • передові методи комп’ютерного моделювання фізичних процесів; методи та засоби наукового експерименту;
 • основи методів обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф;
 • теорію самоорганізації складних систем та основами динамічного хаосу;
 • теорію нелінійних явищ;
 • засади моделі, що описує динаміку фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часів. 

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

 • нанотехнології;
 • фізика твердого тіла;
 • теорія хаосу та нелінійних явищ;
 • фізика магнітних явищ;
 • теоретична фізика;
 • методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;
 • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;
 • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;
 • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів.

За спеціальністю “Фізика та астрономія” проводиться фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика фазових переходів, фізика твердого тіла, статистична фізика, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.


Магістерські дослідження студентів відповідають найновішим напрямам розвитку експериментальної та теоретичної фізики: нанотехнологія, астрофізика, фізика твердого тіла, теорія магнетизму, інформаційні технології у фізиці, фізика напівпровідників, оптика.

Теми дипломних робіт, що виконуються на кафедрах факультету, здійснюються за допомогою:

 • комп’ютерного моделювання у фізиці;
 • сучасних експериментальних технологій у фізиці твердого тіла;
 • інноваційних методів викладання фізико-математичних дисциплін;
 • вивчення методів розрахунку властивостей невпорядкованих систем, зокрема термоелектриків; 
  термомагнітні явища в феромагнетиках;
 • поширення спінових хвиль в неоднорідних магнітних структурах;
 • нелінійні процеси в магнітних матеріалах.

Студенти проходять практику в багатьох інститутах НАН України, кафедрах факультету та ліцеях.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

 • професіонали у галузі фізичних та технічних наук;
 • наукові співробітники в галузі фізики твердого тіла, фізики лазерів, фізики плазми та астрономії;
 • викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів 

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють фахівцями у галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії.

Випускники фізико-математичного факультету працюють:

 • викладачами та науковцями на кафедрах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших вищих навчальних закладів;
 • викладачами у коледжах, технікумах та ліцеях; 
 • у державних та недержавних організаціях, установах, підприємствах України та за її межами (Польща, Франція, Німеччина, Великобританія, США);
 • в Інститутах НАН України, зокрема в Інституті фізики, Інституті ядерних досліджень, Інституті фізики напівпровідників, Інституті проблем матеріалознавства, Інституті магнетизму, Інституті металофізики, Інституті електрозварювання, Інституті геофізики, Інституті фізіології, Інституті хімії поверхні тощо;
 • у міжнародних та українських банках;
 • в аналітичних підрозділах СБУ, податковій службі України;
 • у корпораціях зв’язку;
 • Center of Advanced Material Processing;
 • Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Freiburg, Germany;
 • в університеті Лотарингії (Інститут Жана ЛАМУР, Нансі, Франція) та ін.