Перейти до контенту

Методичні матеріали

 1. Майкут, С. О. Тривимірне моделювання та дослідження фізичних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» спец. 104 «Фізика і Астрономія» / С. О. Майкут, Х. С. Тоябіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл: 30,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 421 с.
 2. Фізика. Вибрані розділи. Магнетизм [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Конструювання та дизайн машин НН ММІ», «Біотехнології», «Хімічні технології», спец., 131 Прикладна механіка, 162 Біотехнології та біоінженерія, 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Кузь О. П., Дрозденко О. В., Долянівська О. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 111 с.
 3. Фізика. Електромагнетизм. Електричне поле в речовині. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Літаки і вертольоти», «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем», «Інженерія безпілотних та автономних систем», «Систем керування літальними апаратами та комплексами» спец. 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 173 Авіоніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Чурсанова, О. В. Дрозденко, М. О. Стретович. – Електронні текстові дані (1 файл: 827 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 41 с.
 4. Загальна фізика: збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерні поліграфічні системи» спец. 133 Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. Ф. Носачов, Д. В. Савченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 970 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 120 с.
 5. Фізика. Вибрані розділи оптики [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Конструювання та дизайн машин НН ММІ», «Біотехнології», «Хімічні технології», спеціальностей 131 Прикладна механіка, 162 Біотехнології та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. П. Кузь, О. В. Дрозденко, О. В. Долянівська. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 107 с.
 6. Подласов, С. О. Фізика-1. Визначення модуля зсуву сталі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну. Технології виробництва літальних апаратів. Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин. Технології машинобудування» спеціальності 131 Прикладна механіка / С. О. Подласов, О. В. Матвійчук, О. В. Долянівська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 991 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 9 с.
 7. Котовський В.Й. Комп’ютерне моделювання у вирішенні завдань теплопровідності / В.Й. Котовський, А. Кінзерський // Навчальний посібник. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 98 с.
 8. Немировський, А. В. Загальна фізика. Електродинаміка. Методи розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здоб. ступ. бак. за всіма ОП природ. та техн. спец. / А. В. Немировський, В. Й. Котовський, Д. В. Савченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 149 с.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Загальна фізика. Частина 1», «Загальна фізика. Частина 2» [Електронний ресурс] : метод. вказ. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. В. Савченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 52 с.
 10. Фізика-1. Вивчення плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Максвелла. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну. Технології виробництва літальних апаратів. Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин. Технології машинобудування» спеціальності 131 Прикладна механіка / С. О. Подласов, О. В. Матвійчук, О. В. Долянівська. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 8 с.
 11. Котовський, В. Й. Основи візуалізації та обробки термограм в програмному середовищі ThermaCAM™ Reporter [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / В. Й. Котовський, В. І. Дунаєвський. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с
 12. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи обробки та візуалізації експериментальних даних» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / Д. В. Савченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 760.56 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 50 с.
 13. Гарєєва, Ф. М. Науково-педагогічна практика. Рекомендації до проходження [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / Ф. М. Гарєєва, Д. В. Савченко, Т. В. Матвєєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3.73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 85 с.
 14. Matvieieva, T. V. Solving problems in electrostatics: textbook for foreign students of higher educational institutions [Electronic resource] : Approved by the by the Methodical Board of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute as a textbook for foreign students of higher educational institutions / Matvieieva T. V., Chursanova M. V., Gareeva F. M. ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 3.55 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. – 153 p.
 15. Практикум. Розрахунково-графічна робота. «Механіка. Динаміка обертального руху твердого тіла» для студентів вищих технічних навчальних закладів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищої освіти технічних спеціальностей / О. В. Долянівська, О. В. Дрозденко, Т. Г. Чижська, О. О. Штофель ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 17 с.
 16. Фізика-1. Визначення моментів інерції твердих тіл. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» / С. О. Подласов, О. В. Матвійчук, О. В. Долянівська, В. І. Моисеєнко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 9 с.
 17. Кузь, О. П. Фізика. Вибрані розділи механіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 162 Біотехнології та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія / Кузь О. П., Дрозденко О. В., Долянівська О. В. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,13 Мбайт). – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 128 с.
 18. Основи електроніки. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Комп`ютерне моделювання фізичних процесів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Й. Котовський, Т. В. Семікіна, Н. В. Слободян, А. В. Немировський, В. А. Клименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,21 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с.
 19. Гарєєва, Ф. М. Педагогічна практика аспірантів: рекомендації до проходження [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів освітньо-наукової програми «Фізика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / Ф. М. Гарєєва, Д. В. Савченко, Т. В. Матвєєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 66 с.
 20. Гарєєва, Ф. М. Практика здобувачів ступеня магістра: рекомендації до проходження [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / Ф. М. Гарєєва, Д. В. Савченко, Т. В. Матвєєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 90 с.
 21. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації: методичні вказівки до виконання самостійних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / Д. В. Савченко, Ф. М. Гарєєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 70 с. 
 22. Савченко, Д. В. Основи обробки та візуалізації фізичних даних в програмному середовищі OriginPro 8. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів»за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія / Д. В. Савченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,66 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 111 с.
 23. Презентація результатів наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Фізика» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія / С. О. Решетняк, Д. В. Савченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 101 с.