Перейти до контенту

Магістратура

Освітньо-професійнa програмa другого (магістерського) рівня вищої освіти “Комп’ютерне моделювання фізичних процесів” зі спеціальності 104 Фізика та астрономія

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми ФІЗИКА другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальність 104 Фізика та астрономія

Календарний план виконання магістерської дисертації для здобувачів вищої освіти другого курсу магістратури (затверджено кафедрою загальної фізики та моделювання фізичних процесів, протокол № 06-23  від 07 червня 2023 року)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» галузі знань 10 «Природничі науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство
ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку
ЗО 3 Практичний курс з іншомовного ділового спілкування
ЗО 4 Розробка стартап проектів

ПО 1 Макроскопічні квантові явища
ПО 2 Комп’ютерне моделювання колективних процесів в твердому тілі
ПО 3 Методи експериментальних досліджень
ПО 4 Науково-педагогічна практика
ПО 5 Наукова робота над темою магістерської дисертації-1
Наукова робота над темою магістерської дисертації-2
ПО 6 Практика
ПО 7 Підготовка магістерської дисертації

*Освітній компонент 1.
Проблеми сучасної фізики
Історія фундаментальних фізичних ідей, теорій та відкриттів
Фізика та високотехнологічний світ
*Освітній компонент 2.
Фізика та техніка низьких температур
Кріогенна техніка
Фізичні основи кріогеніки
*Освітній компонент 3.
Фізика магнітних явищ
Наномагнетизм
Квантова теорія магнетизму
*Освітній компонент 4.
Методика навчання фізики
Методика навчання фізики у ВНЗ
Педагогічні основи методики навчання фізики в університеті
*Освітній компонент 5.
Нелінійна динаміка складних систем
Нерівноважна термодинаміка
Фізична кінетика