Перейти до контенту

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Комп’ютерне моделювання фізичних процесів” зі спеціальності 104 Фізика та астрономія

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми “Комп’ютерне моделювання фізичних процесів” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 104 Фізика та астрономія (2024-2025)

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024) 

Описи дисциплін загальноуніверситетського каталогу (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Культура науково – технічного мовлення фахівця
ЗО 2 Історія науки та техніки
ЗО 3 Основи здорового способу життя
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ЗО 5 Інформаційна безпека
ЗО 6.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ЗО 6.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ЗО 7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ЗО 8 Вступ до філософії
ЗО 9 Екологічна безпека інженерної діяльності

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Інформатика та програмування. Частина 1. Мова програмування Python
ПО 1.2 Інформатика та програмування. Частина 2. Мова програмування С++
ПО 1.3 Інформатика та програмування. Частина 3. Мова програмування С++
ПО 1.4 Інформатика та програмування 4. Об’єктно-орієнтоване програмування. Мова програмування С#
ПО 2 Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
ПО 3.1 Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
ПО 3.2 Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних
ПО 3.3 Математичний аналіз. Частина 3. Ряди. Інтеграл та перетворення Фур’є
ПО 4 Диференціальні та інтегральні рівняння
ПО 5 Основи векторного та тензорного аналізу
ПО 6 Аналітична геометрія та лінійна алгебра
ПО 7 Вступ до спеціальності
ПО 8 Дискретна математика
ПО 9 Спеціальні розділи математичного аналізу
ПО 10.1 Методи математичної фізики. Частина 1. Метод відокремлення змінних
ПО 10.2 Методи математичної фізики. Частина 2. Побудова функцій Гріна.
ПО 11.1 Загальна фізика. Частина 1. Механіка
ПО 11.2 Загальна фізика. Частина 2. Молекулярна фізика
ПО 11.3 Загальна фізика. Частина 3. Електрика та магнетизм
ПО 11.4 Загальна фізика. Частина 4. Оптика
ПО 11.5 Загальна фізика. Частина 5. Фізика атома
ПО 11.6 Загальна фізика. Частина 6. Фізика ядра та елементарних частинок
ПО 12.1 Теоретична фізика. Частина 1. Класична механіка
ПО 12.2 Теоретична фізика. Частина 2. Електродинаміка
ПО 12.3 Теоретична фізика. Частина 3. Квантова механіка 1. Нерелятивістська квантова механіка
ПО 12.4 Теоретична фізика. Частина 4. Термодинаміка та статистична фізика 1. Основні принципи статистики та термодинаміки
ПО 12.5 Теоретична фізика. Частина 5. Квантова механіка 2. Квантова електродинаміка
ПО 12.6 Теоретична фізика. Частина 6. Термодинаміка та статистична фізика 2. Статистика та термодинаміка в складних системах
ПО 13.1 Комп’ютерне моделювання в фізиці. Частина 1. Чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь
ПО 13.2 Комп’ютерне моделювання в фізиці. Частина 2. Моделювання колективних явищ в багаточастинкових системах
ПО 14 Педагогічна практика

*Освітній компонент 1.
Спеціальні розділи інформатики
Фізичні та математичні обчислення у MATHCAD
*Освітній компонент 2.
Методика навчання фізики в середній школі
Загальна дидактика фізики
*Освітній компонент 3.
Основи сучасної електроніки
Прилади електронної техніки
Основи схемотехніки та радіоелектроніки
*Освітній компонент 4.
Механіка суцільних середовищ
Гідродинаміка
*Освітній компонент 5.
Тривимірне моделювання та дослідження фізичних процесів
Розширені засоби чисельного розрахунку диференційних рівнянь
Комп’ютерне моделювання фізичних систем
*Освітній компонент 6.
Основи аналізу даних у OriginPro та MS Excel
Основи обробки та візуалізації експериментальних даних
Програмні середовища MATLAB та OriginPro як інструменти фізичних досліджень
*Освітній компонент 7.
Теорія ймовірностей
Методи математичної статистики
Основи теорії випадкових процесів
*Освітній компонент 8.
Неорганічна хімія
Будова речовини
Основи будови хімічних елементів та їх сполук

*Освітній компонент 9.
Фізика твердого тіла
Фонони та електрони
Фізика кристалів
*Освітній компонент 10.
Педагогіка
Освітні технології у викладанні фізики
*Освітній компонент 11.
Астрофізика Сонячної системи
Основи космології
*Освітній компонент 12.
Автоматизація фізичних досліджень
Мікропроцесорні пристрої у фізичному експерименті
Контролери Arduino у фізичному експерименті
*Освітній компонент 13.
Електродинаміка суцільних середовищ
Електромагнітне поле в середовищі
*Освітній компонент 14.
Інфрачервона термографія як інструмент в наукових дослідженнях
Тепловізійні технології
Основи обробки термографічних зображень у ThermaCAM